Тасралтгүй сурч хөгжих нь амжилтын үндэс юм.

Монгол улсын мэргэшсэн бэлтгэх сургалт зохион байгуулдаг Бизкон боловсролын төв нь танд дараах мэргэшүүлэх сургалтуудаа санал болгож байна.

CPB Mongolia – 6 сар

Монгол улсын мэргэшсэн мэргэжлийн нягтлан бодогч бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CAT Mongolia – 1 жил

Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CIA Mongolia

Монгол улсын мэргэшсэн дотоод аудитор бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CICA Mongolia

Монгол улсын мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CMA Mongolia

Монгол улсын удирдлагын мэргэшсэн нягтлан бодогч бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CGA Mongolia

Монгол улсын мэргэшсэн ерөнхий нягтлан бодогч бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CCFO Mongolia

Монгол улсын мэргэшсэн санхүүгийн захирал бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CCEO Mongolia

Захирал удирдлагуудыг мэргэшүүлэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх