Дотоод аудит гэж юу вэ?

Нийтэлсэн 29/03/2021 Таны мэдлэгт

Дотоод аудит гэж юу вэ?

Дотоод аудит нь компанийн дотоод хяналт, түүний дотор хамтын удирдлагын засаглал, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл явцыг үнэлдэг. Дотоод аудит нь хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангаж, санхүүгийн тайлан, мэдээлэл цуглуулах ажлыг цаг тухайд нь зөв явуулахад тусалдаг.

Дотоод аудит нь гадаад аудитаар илрүүлэхээс өмнө хүндрэл бэрхшээлийг олж илрүүлж, алдаа дутагдлыг засах замаар үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай багаж хэрэгслээр удирдлагыг хангадаг.

ГОЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ

Дотоод аудит нь эрсдэлийн менежментийг сайжруулах санал дэвшүүлж компанийн дотоод хяналт, хамтын удирдлагын засаглал, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлдэг. Дотоод аудит нь гүйцэтгэх удирдлага, төлөөлөн удирдах зөвлөлд гадаад аудит хийгдэхээс өмнө үйл явцын алдаа дутагдлыг олж засварлах нэмэлт үнэ цэнэтэй үйлчилгээг үзүүлдэг. 2002 оны Сарбэнс-Окслийн тухай хууль нь санхүүгийн тайлангаа хариуцаж гаргасан хамтын удирдлагын засаглалтай байгууллагуудын удирдах ажилтнуудаас санхүүгийн тайланг үнэн зөв бэлтгэсэн гэдгээ бичгээр баталгаажуулахыг шаарддаг.

What is an Internal Audit?

Internal audits evaluate a company’s internal controls, including its corporate governance and accounting processes. These audits ensure compliance with laws and regulations and help to maintain accurate and timely financial reporting and data collection. Internal audits also provide management with the tools necessary to attain operational efficiency by identifying problems and correcting lapses before they are discovered in an external audit.

KEY TAKEAWAYS An internal audit offers risk management and evaluates the effectiveness of a company’s internal controls, corporate governance, and accounting processes.. Internal audits provide management and board of directors with a value-added service where flaws in a process may be caught and corrected prior to external audits. The Sarbanes-Oxley Act of 2002 holds management responsible for their financial statements by requiring senior corporate officers to certify in writing that the financials are accurately presented

Сэтгэгдэл