Нягтлан бодогч нарт зориулсан 100% практик, татварын эрсдэлээс хамгаалах, ажлын туршлага олгох,бичил, жижиг ААН байгууллагын бодит тайлан гаргах сургалтын хөтөлбөр

Бүртгүүлэх

2020 оны сарын бүрийн Даваа гарагт эхэлнэ

Бүртгэл явагдаж байна

Сургалтын зорилго

Бичил байгууллагаас жижиг хэмжээний ААН, байгууллага болж томрох явцад тухайн байгууллагын нягтлан бодогч, санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг бага, ур чадвар сул, туршлага муу байгаагаас шалтгаалан татварын акт тавиулах, торгууль төлөх, зөрчлийн хуулиар торгуулах алдаа дутагдал буурахгүй байсаар байна. Эдгээр нь олон зүйлээс шалтгаалах боловч хамгийн чухал нь жижиг ААН, Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг хариуцаж байгаа хүмүүс эрсдэл гаргахгүй байх хэмжээний мэдлэг, ур чадвар, туршлага эзэмшээгүй явдал гэж бид үздэг.

Бичил, жижиг ААН, Байгууллагыг татварын акт тавиулахгүй, зөрчлийн хуулийн хариуцлага хүлээхгүй байх хэмжээний мэдлэг эзэмшүүлэх, ур чадвар суулгах, туршлага хуримтлуулах 100% практик, эрчимжүүлсэн санхүү, татварын тайлан бэлтгэж сурах сургалтад урьж байна.

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?

 • Бичил, жижиг хэмжээний байгууллагад ажиллах ажлын туршлагатай болохыг баталсан гэрчилгээтэй болохыг хүссэн хүмүүс,
 • Бичил, жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагад ажиллаж буй санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтнууд,
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр их дээд сургуульд суралцаж буй оюутнуудын танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагад гарсаныг батлах гэрчилгээ авахыг хүсэгчид,
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн суурьтай, санхүү, татварын тайлан гаргах мэдлэгтэй бол,
 • Нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн боловч мэргэжлээрээ ажил эрхлээгүй,
 • Нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан боловч ажлаа хийгээгүй завсардсан хүмүүс,
 • Нягтлан бодогч мэргэжлээр төгссөн шинэхэн төгсөгч нар,
 • Нягтлан бодогчийн ажил идэвхитэй хайгч нар,
 • Нягтлан бодогчоор ажиллаж байгаа мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэхийг хүсэгчид заавал суух хэрэгтэй сургалт.

Сургалтыг хэн явуулах вэ?

Сургалтыг  Монголын мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогчдын институтын дадлага туршлагатай мэргэжлийн багш нар удирдан явуулна

Сургалтанд шаардлагатай зүйлс

 1. Дэвтэр, бал, балын харандаа
 2. Том тооны машин
 3. Зөөврийн компьютер /Хэрэглээний Эксел программтай/

Сургалтын агуулга

Бүлэг 1

Бичил, жижиг хэмжээний худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг ААН, Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл

Бичил, жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагын анхан шатны баримт

Бичил, жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагын анхан шатны маягт

Бичил, жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагад мөрдөгдөх шинэчлэн найруулсан хуулийн хэрэгжилт

Худалдаа болон үйлчилгээний бичил, жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог

ААН, Байгууллагын анхан шатны баримт төрөл ангилал

ААН, Байгууллагын анхан шатны баримт бүрдүүлэлт

ААН, Байгууллагын анхан шатны баримтын хоорондын уялдаа холбоо

ААН, Байгууллагын иж бүрдэл анхан шатны баримт

ААН, Байгууллагын касс, харилцахын товчоо тайлан

ААН, Байгууллагын үндсэн хөрөнгө, бараа материалын товчоо тайлан

ААН, Байгууллагын өглөг авлагын товчоо тайлан

ААН, Байгууллагын ХХОАТ тухай хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хууль хэрэгжилт биелэлт

Бүлэг 2

Худалдаа, үйлчилгээний бичил, жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагын ажил гүйлгээ нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх

Худалдаа үйлчилгээний бичил, жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагын ажилчдын цалин хөдөлмөрийн хөлсийг тооцоолох

Худалдаа үйлчилгээний бичил, жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагын санхүү, татварын тайлан гаргах

Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын ажил гүйлгээг анхан шатны баримтыг үндэслэн ерөнхий журналд тусгах

ААН, Байгууллагын касс, харилцахын товчоо тайлан бэлтгэх

ААН, Байгууллагын үндсэн хөрөнгө,бараа материал, авлага, өглөгийн товчоо тайлан бэлтгэх

ААН, Байгууллагын цалин хөдөлмөрийн хөлсийг тооцоолон  холбогдох татвар хураамжийг тооцон гарт олгох цалинг бодож сурах

Шинэчлэн батлагдсан хуулийн дагуу жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагын ХХОАТ болон Нийгмийн даатгалыг тооцон холбогдох тайлангуудыг гаргаж сурах

ААН, Байгууллагын Санхүүгийн байдлын тайлан

ААН, Байгууллагын Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

ААН, Байгууллагын Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

ААН, Байгууллагын Мөнгөн гүйлгээний тайлан

ААН, Байгууллагын Санхүүгийн тайлангийн хоорондын уялдаа холбоо

ААН, Байгууллагын ААНОАТ-ын тайлан гаргах

Бүлэг 3

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

ААН, Байгууллагын НӨАТ-тэй ажил гүйлгээг бүртгэх

ААН, Байгууллагын НӨАТ-ын тайлан гаргах

ААН, Байгууллагын НӨАТ-тэй ажил гүйлгээ дээр нягтлан бодогч нарын нийтлэг гаргадаг алдаа

Бүлэг 4

Татвар ногдох орлогооос хасагдахгүй зардал

Санхүү болон татварын тайлангийн зөрүүг зохицуулах тайлан

Жирэмсний болон хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан тэтгэмж бодох

Татвар ногдох орлогоос хасагдах зардалд тавигдах хязгаарлалт

ААН, Байгууллагын Татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардлын тухай ойлголт

ААН, Байгууллагын Татвараас хасагдахгүй зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх

ААН, Байгууллагын Татвараас хасагдахгүй зардлыг санхүү болон татварын тайланд тусгах

ААН, Байгууллагын Санхүү болон татварын тайлангийн зөрүүг зохицуулах тайлангийн тухай ойлголт, хэрхэн тайлагнах

ААН, Байгууллагын Байнгийн ба түр зөрүү хоорондийн ялгаа онцлог

ААН, Байгууллагын Жирэмсэн болон Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсны тэтгэмжийг бодох, ажил гүйлгээг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх

ААН, Байгууллагын Нийгмийн даатгалын байгууллагын шалгалтад бүрдүүлэх материал

ААН, Байгууллагын Хязгаарлалттай зардлууд хэрхэн нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх, санхүү болон татварын тайланд тусгах

Бүлэг 5

EXCEL программ дээр анхан шатны маягт болон санхүү, татварын гаргаж сурах

ААН, Байгууллагын ажил гүйлгээг ерөнхий журналд бүртгэх

ААН, Байгууллагын Касс, харилцахын товчоо тайлан бэлтгэх

ААН, Байгууллагын Үндсэн хөрөнгө, бараа матераил, авлага, өглөгийн товчоо тайлан бэлтгэх

ААН, Байгууллагын цалингийн хүснэгт бэлтгэх

ААН, Байгууллагын Санхүүгийн байдлын тайлан

ААН, Байгууллагын Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

ААН, Байгууллагын Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

ААН, Байгууллагын Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Жижиг хэмжээний ААН, Байгууллагын ААНОАТ-ын тайлан гаргах

ААН, Байгууллагын ХХОАТ тайлан гаргах

Бүлэг 6

Байгууллагын анхан шатны баримт архивлах, үдэх, хавтаслах

И-баримт интернет шивэх

Санхүү болон татварын тайлан интернет шивэх хадгалах

ААН, Байгууллагын Анхан шатны баримт цэгцлэх

ААН, Байгууллагын Баримт үдэж хавтаслах

ААН, Байгууллагын санхүүгийн баримтыг архивлан хадгалах

www.ebarimt.mn баримт шивэх

ААН, Байгууллагын Санхүү болон ААНОАТ, ХХОАТ тайлангуудыг интернет шивэх

Сургалтын төгсөгчид

Сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй

Үргэлжлэх хугацаа

Ажлын 5 өдөр, өдөрт 3 цагаар

Явагдах салбар

Bizcon Монгол 3 салбар: СБД, Монгол 3-р сургуулийн зүүн талд, 86а-Аудитын байр, 1 давхарт Утас: 96969607, 70119107

Bizcon VIP салбар: ХУД, Зайсан, Удирдлагын академийн замын хойно, Бизконы байр 2 давхарт Утас: 91919107, 99109107, 80779107

Дагалдах материал

Гарын авлага үнэ төлбөргүй дагалдана.
Гэрчилгээ олгоно.

Байгууллага

М.М.У. ня-бо институт ТББ
Хас банк: 5000009705
Регистр: 9170839

Холбоо барих

Сургалтын бүртгэл

Нягтлан бодогч нарт зориулсан 100% практик, татварын эрсдлээс хамгаалах, ажлын туршлага олгох, жижиг ААН байгууллагын бодит тайлан гаргах сургалт