Category

Таны мэдлэгт

Бараа материалын аудит, аудитаар илэрч болох зөрчлүүд

Бараа материал нь байгууллагын эргэлтийн хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд ямар үйл ажиллагаа явуулж байна вэ? гэдгээс хамаарч дараах байдлаар ангилагддаг. А. Худалдааныбайгууллага: Бараа,хангамжийн материал…

Continue Reading

Авлагын дансны аудит, авлагын дансны аудитад илэрч болох зөрчлүүд

Авлагын дансны аудит Авлага нь материаллаг байх магадлалтай үед түүний аудит чухал үүрэгтэй байдаг. Авлагын дансны аудитад шинжилгээний горимууд болон нарийвчилсан тестүүдийг хослуулан ашиглана. Авлагын…

Continue Reading

Мөнгөн хөрөнгийн аудит, мөнгөн хөрөнгийн шалгалтад гарч болох зөрчлүүд

Санхүүгийн тайлан дахь мөнгөн хөрөнгө нь гар дээр байгаа бэлэн мөнгө болон банкны харилцах данснаас бүрдэнэ. Шинж чанарын хувьд мөнгөн хөрөнгө нь залилан болон хулгайд…

Continue Reading

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн шинэчлэсэн найруулга. 2020 оны 12-р сарын 1-ээс мөрдөгдөнө.

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн шинэчлэсэн найруулга. 2020 оны 12-р сарын 1-ээс мөрдөгдөнө. Доорх холбоосоор татаж авна уу. АРХИВ-АЛБАН-ХЭРЭГ-ХӨТЛӨЛТИЙН-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга

Continue Reading