21-30 хоногт санхүү, татварын тайлан гаргаж

сургах сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын зорилго:

Сургалтын зорилго нь 21-30 хоногийн хугацаанд таныг санхүү, татвар,
нийгмийн даатгалын тайлан гаргах чадвартай болгох явдал юм.Хэрэв та санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны мэдлэгтэй бол 21 хоногт, санхүүгийн мэдлэггүй бол 30 хоногийн сургалтаар BIZCON 4.0 програмыг ашиглан ямар ч байгууллагын санхүү, татварын тайлангуудыг гаргаж чаддаг болно. Сургалтанд суусан хүмүүст сертификат олгох бөгөөд програмын CD, гарын авлагын хамт дагалдана.

Сургалтаас олж авах мэдлэгүүд:
1.    Гар аргаар санхүүгийн тайлан гаргах онол практикийн мэдлэг олж авна. 8-10 санхүүгийн тайланг гар аргаар гаргана.
2.    БИЗКОН 4.0 програмаар доорх тайлангуудыг гаргаж сурна.

2.1. Санхүүгийн дэд тайлангууд
•    Ерөнхий журнал хөтлөх
•    Ерөнхий дэвтэр гаргах
•    Гүйлгээ баланс гаргах
•    Ажлын хүснэгт гаргах
•    Бараа материалын тайлан гаргах
•    Авлага өглөгийн тайлан
•    Цалин бодох
2.2. Санхүүгийн тайлангууд
•    Баланс
•    Орлогын тайлан
•    Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
•    Мөнгөн гүйлгээний тайлан
2.3. Татварын тайлангууд
•    Орлогын албан татварын тайлан
•    Нэмүү өртгийн албан татварын тайлан
•    Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан
•    Хүн амын орлогын албан татварын тайлан

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?

Компанийхаа санхүүг хянах болон санхүү,  татварын тайлан гаргаж сурахыг хүссэн захирал, менежерүүдэд, Санхүүгийн чиглэлээр төгсөөд олон жил мэргэжлээрээ ажиллаагүй, сургуульд явж байгаад орхигдуулсан, санхүүгийн курс дамжаа төгссөн болон нягтлан хүмүүст, aшиглахад хялбар зөвшөөрөлтэй санхүү, татварын програмтай болохыг хүссэн хэн бүхэнд…

Сургалтын хугацаанд санхүүгийн тайлан гаргаж чадахгүй бол яах вэ?

Та хичээсэн боловч 30 хоногийн дотор санхүү, татварын тайлангуудыг гаргаж сурахгүй бол:
1.    Давтан сургалтанд суртлаа үнэгүй сууж болно.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

Сургалт нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шат – 40цаг, Програмын- 40 цаг нийт 80 цагийн сургалтын багц хөтөлбөр нь бөгөөд 30 хоногийн хугацаанд үргэлжилнэ.

Сургалтын онцлог давуу тал:

Хамгийн богино хугацаанд санхүү, татварын тайлан гаргах чадварыг эзэмшинэ.
o    Зөвшөөрөлтэй санхүү, татварын тайланг гаргах програмтай болно.
o    Суралцаж байх хугацаанд шалгалтандаа хангалтгүй дүн үзүүлвэл давтан сургалтанд үнэгүй хамруулна. o    Туршлагатай үндсэн багш нар хичээл заана.
o    Сертификат олгоно
o    Сургалтын цогц гарын авлага,тараах материалаар хангана.
o    Компьютерийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт үнэгүй

Сургалтын төлбөр, нөхцөл:100000 төгрөг

14 хоногийн сургалтын дэлгэрэнгүй хөтөлбөр:

 

НББ-ийнсургалтынГараргаарсанхүүгийнтайлангаргажсурахнь
Сургалтын сэдвүүд Агуулга
 1 НББ-ийн үндсэн ойлголт, ажилгүйлгээг бүртгэлд тусгах - НББ гэжюувэ?,данс, дебит, кредит
- Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим
- Санхүүгийн тайлангийнталаар- Санхүүгийн тайлан гаргах үе шат
- Данс, дансны давхар бичилт
- Баланс, түүний хэлбэр, онцлог
 2 Санхүүгийн тайлан бэлтгэх үе шат - Ажил гүйлгээний анхан шатны баримт бүрдүүлэх
- Ажил гүйлгээг ерөнхий журналд бүртгэх
- Ажил гүйлгээг ерөнхий дэвтэрт тусгах
- Гүйлгээ баланс гаргах
- Ажлын хүснэгт бэлтгэх
- Санхүүгийн тайлан бэлтгэх
 3 Барааматериалынбүртгэл - Барааматериал, түүний ангилал
- Бараа материалын өртөг тооцох аргачилал
 4  Цалингийнтооцоолол - Цалин, түүний хэлбэр
- Үндсэн ажилтны цалин бодох
- Цалингийн суутгалууд
- Гэрээт ажилтаны цалин бодох
 5 Татвар - Татвар тайлан
- Татвар төлөхөд анхаарах зүйлс, зөвлөмж
 6 Шалгалт - Шалгах тест
- Жишээ бодлогууд

 

НББ-ийн сургалтын дараагийн 7 хоногт: Бизкон 4.0 санхүүгийн тайлан гаргаж сурах нь

 

Сургалтын сэдвүүд Агуулга Хугацаа
 1 Санхүү, татварын програм дээр ажиллаж сурах - Програм ажиллуулах, суулгах
- Програм ашиглах заавар
- Бизкон 4.0 програмаар санхүү, татварын тайлан гаргах аргачлал
 3 цаг
 2 Цалингийн програм дээр ажиллаж сурах - Цалингийн програмын танилцуулга
- Цалин бодох аргачлал
 2 цаг
 3 Бараа материалын програм - Тооллого хийх, илүүдэл дутагдлын тайлан
- Орлого, зарлага, нэгтгэл
 3 цаг
 4 Практик хичээл - А ХХК-ны
2008-1,2,3,4 улирлын тайлан гаргах практик хичээл.
- Цалин бодох практик хичээл.
- Бараа материалын тайлан гаргах практик хичээл
- А ХХК-ны 2009-1,2 улирлын тайлан гаргах практик хичээл.
- Анхан шатны баримт дээрүн дэслэн санхүү, татварын тайлан гаргах практик хичээл
 10 цаг
 5 Шалгалт - Шалгах тест  2 цаг