Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Энэхүү нийтлэг журмын зорилго нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

 

1.2. Төрийн хяналт шалгалтад хамрагдах өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага (цаашид “аж ахуйн нэгж, байгууллага” гэх) энэхүү  нийтлэг журмыг дагаж мөрдөнө.

 

1.3. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэхүү нийтлэг журамд нийцүүлэн, өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-тай байна.

 

1.4. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, 8.2.1-д заасны дагуу дараахь эрх бүхий этгээд батална:

 

1.4.1. хуульд өөрөөр заагаагүй бол яам, эрхлэх ажлын хүрээнд нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа агентлаг, харьяа бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжид мөрдөх “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг Монгол Улсын сайд;

 

1.4.2. өөрийн болон доод шатны Засаг даргын ажлын алба, харьяа байгууллага, аж ахуйн нэгжид мөрдөх “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга.

 

1.5. Энэхүү журмын 1.4-т зааснаас бусад тохиолдолд “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгж өөрөө баталж мөрдөнө.

 

1.6. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа энэхүү нийтлэг журам болон Монгол Улсын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтнаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг удирдлага болгоно.

 

1.7. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (мониторинг) хийхэд энэхүү нийтлэг журам хамаарахгүй.

 

            

Хоёр. Дотоод  хяналт шалгалтын зарчим, зорилго, хамрах хүрээ

 

2.1.  Дотоод хяналт шалгалт нь хууль дээдлэх, хараат бус, ил тод, шударга, бодитой, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчимд тулгуурлана.

 

2.2. Дотоод хяналт шалгалтын зорилго нь  аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэсэн болон борлуулж байгаа бараа, бүтээгдэхүүн, үзүүлж байгаа ажил, үйлчилгээ нь хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтны болон өөрийн гаргасан шийдвэрт нийцэж байгаа эсэхэд аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд хяналт тавьж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхэд чиглэнэ.

 

2.3. Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан байвал зохино.

 

Гурав. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах

        нэгж, ажилтан, түүний эрх үүрэг

 

3.1. Энэхүү журмын 1.3-т заасан “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-д өөрөөр заагаагүй бол дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах үүргийг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиргааны асуудал хариуцсан нэгж, ажилтан (цаашид “дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан” гэх) гүйцэтгэнэ.

 

3.2. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагад шууд захирагдах бөгөөд зохион байгуулалтын хувьд бусад бүтэц, нэгжээс хараат бус байна.

 

3.3. Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлээр боловсрол, мэргэжил эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай байна.

 

3.4. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, хэмжээ, зохион байгуулалтын бүтэц, харьяалагдах нэгж, объектын тоог харгалзан тухайн жилд хийх хяналт шалгалтын ажлын тусгайлсан төлөвлөгөөг боловсруулан эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

 

3.5. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь хяналт шалгалтын ажлын дүн, авсан арга хэмжээний талаар улиралд нэгээс доошгүй удаа тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын хурлаар хэлэлцүүлж, шаардлагатай бол  шийдвэр гаргуулан хамт олонд мэдээлнэ.

 

3.6.  Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь эрх бүхий албан тушаалтны баталсан удирдамжийн дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэнэ.

 

3.7. Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтан нь дараахь нийтлэг эрх, үүрэгтэй байна:

 

3.7.1. зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, дүнг тайлагнах;

 

3.7.2. хяналт шалгалт явуулахдаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын салбар, нэгжийн удирдлагатай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай мэдээ, судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж танилцах, илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар тайлбар гаргуулах;

 

3.7.3. илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулан  зөрчлийг арилгуулах, дахин гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах;

 

3.7.4. шаардлагатай бол илэрсэн зөрчил, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг арилгах асуудлаар болон зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага ногдуулах талаар байгууллагын удирдлагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх;

 

3.7.5. хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актыг өөрийн байгууллагад сурталчлах, хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах;

 

3.7.6. хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

 

3.7.7. холбогдох дүрэм, журам, байгууллагын стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа, дүгнэлт гаргах;

 

3.7.8. дотоод хяналт шалгалтын үр нөлөө болон мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах, зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан удирдлагад танилцуулах;

 

3.7.9. байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаархи мэдээллээр удирдлагыг хангах;

 

3.7.10. хийсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

 

3.7.11. дотоод хяналт шалгалтаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгэм болон хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, хор хохирол учруулж болохуйц нөхцөл байдал үүссэн нь тогтоогдвол түүнийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй авч, эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх.

3.8. Энэ журмын 3.7-д зааснаас бусад эрх, үүргийг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-д тусгана.

 

3.9. Энэхүү журмын 3.7-д заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтанд аливаа дарамт, шахалт үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно.

 

                                                     Дөрөв. Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

 

4.1. Дотоод хяналт шалгалтыг дараахь чиглэлээр  зохион байгуулна:

 

4.1.1. хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актын хэрэгжилт болон тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалт;

 

4.1.2. аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлд хийх хяналт шалгалт;

 

4.1.3. үйлдвэрлэж байгаа болон борлуулж байгаа бараа, бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний чанарт тавих хяналт шалгалт;

 

4.1.4. хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага,  хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд тавих хяналт шалгалт;

 

4.1.5. өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт;

 

4.1.6.  тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-д тухайлан заасан бусад хяналт шалгалт.

 

4.2. Энэхүү журмын 4.1-д заасан чиглэлээр дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах  хэлбэрийг тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-аар зохицуулна.

 

Тав. Хариуцлага

 

5.1. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлагыг ногдуулна.

 

5.2. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

189 Responses so far.

 1. 423344 172592i always enjoy to do weblog hopping and i stumbled upon your weblog .

 2. fiverrr23Jz says:

  A big thank you for your article post.Thanks Again. Will read on…
  fiverrr23Jz

 3. xovilichter says:

  982199 106081This is a nice blog i must say, usually i don????t post comments on others???? blogs but would like to say that this post really forced me to do so! 161878

 4. proteinbar says:

  848842 585755Usually I do not read post on blogs, nevertheless I would like to say that this write-up extremely forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite fantastic post. 568670

 5. I simply want to say I am all new to blogging and site-building and actually liked you’re blog. Most likely I’m want to bookmark your site . You certainly come with really good well written articles. Thanks a bunch for sharing with us your website.

 6. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 7. home decor says:

  Well I sincerely liked studying it. This post offered by you is very useful for correct planning.

 8. Of course, what a splendid blog and illuminating posts, I surely will bookmark your blog.Best Regards!

 9. I keep listening to the reports lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 10. Maia Taphous says:

  This is a topic that’s near to my heart… Thank you! Exactly where are your contact details though?

 11. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 12. Olive Marner says:

  Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 13. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 14. insurance says:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 15. Rosana Heit says:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 16. Chasidy Veys says:

  I quite like reading through an article that can make people think. Also, many thanks for allowing me to comment!

 17. As I site possessor I believe the content matter here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 18. Thanks a lot for providing individuals with a very terrific possiblity to discover important secrets from this blog. It really is very pleasurable and stuffed with amusement for me personally and my office mates to search your web site not less than thrice in a week to learn the new issues you have got. And of course, we’re always satisfied with your amazing ideas served by you. Some two areas in this posting are in fact the very best we have all ever had.

 19. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 20. Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist other customers like its helped me. Great job.

 21. bookmarked!!, I really like your blog!

 22. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 23. eloboost says:

  656906 441922It is not that I want to duplicate your internet site, but I genuinely like the style. Could you tell me which style are you employing? Or was it custom produced? 166536

 24. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 25. You ought to take part in a contest for one of the highest quality websites on the net. I most certainly will highly recommend this web site!

 26. Sixta Kimm says:

  My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 27. beauty tips says:

  Generally I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 28. I get pleasure from, result in I found just what I was having a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 29. You are a very smart person!

 30. great page says:

  You’re so interesting! I don’t believe I have read something like that before. So wonderful to discover someone with genuine thoughts on this topic. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with some originality!

 31. buy property says:

  Thank you for another informative website. The place else may just I am getting that kind of information written in such an ideal approach? I’ve a project that I am simply now running on, and I’ve been at the look out for such information.

 32. Hi there, I discovered your web site by the use of Google at the same time as searching for a related subject, your site came up, it appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 33. dental plan says:

  Very good written story. It will be valuable to everyone who usess it, including yours truly :) . Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 34. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 35. My wife and i felt so ecstatic when Raymond could round up his preliminary research from the ideas he got while using the blog. It’s not at all simplistic to simply choose to be offering guidance which often some people have been selling. We really remember we have the blog owner to be grateful to for this. All of the illustrations you’ve made, the straightforward website menu, the friendships your site assist to instill – it’s got mostly superb, and it’s assisting our son in addition to the family consider that this subject is enjoyable, and that is especially serious. Many thanks for all the pieces!

 36. I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 37. Howdy very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also¡KI am satisfied to seek out numerous helpful info here in the publish, we want develop more techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 38. Sammie Batis says:

  I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 39. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 40. Great work! This is the type of information that should be shared around the net. Disgrace on Google for now not positioning this publish higher! Come on over and talk over with my site . Thank you =)

 41. baking games says:

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful web site.

 42. Kyung Maharg says:

  I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 43. photo studio says:

  whoah this blog is excellent i really like reading your articles. Keep up the great work! You recognize, many individuals are hunting around for this information, you can help them greatly.

 44. linked here says:

  Oh my goodness! Amazing article dude!

 45. hello!,I really like your writing so much! percentage we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.

 46. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 47. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part :) I care for such info much. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 48. I would like to express my thanks to you for rescuing me from this type of crisis. Right after looking through the search engines and meeting concepts which were not helpful, I assumed my life was gone. Existing devoid of the solutions to the issues you have sorted out as a result of your main short article is a crucial case, and the kind that might have in a wrong way affected my career if I hadn’t discovered your web page. Your own natural talent and kindness in touching all the stuff was excellent. I don’t know what I would have done if I hadn’t come across such a subject like this. I can also at this point look forward to my future. Thank you so much for this specialized and amazing help. I won’t be reluctant to propose the blog to anybody who desires care about this situation.

 49. Thank you for some other great article. The place else may just anybody get that kind of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am on the search for such information.

 50. Aaron Riise says:

  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specifically the last part :) I care for such information a lot. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 51. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 52. full post says:

  It’s hard to come by knowledgeable people about this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 53. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is just nice and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 54. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 55. Simply desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is just excellent and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 56. gardens says:

  It¡¦s actually a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 57. great link says:

  Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 58. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 59. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 60. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 61. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

 62. great link says:

  Spot on with this write-up, I honestly believe that this web site needs far more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 63. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 64. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 65. I¡¦ve read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you put to make such a fantastic informative website.

 66. Ray Stocking says:

  I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 67. Ridiculous actually crazy the so-called conditioning business. Today ALL OVER AGAIN a level 3:- a person was being trained by DEBORAH personal trainer in the same gym I use. . . Fucking horrible, the entire and one laugh play. Piss lightweights protected and wonderful. . . It drives me crazy inside to be aware of such items. Another gentleman, fat, doing his 20 min walkin the fat burning zone to the treadmill prior to the horseplay with the thigh adductor/ abductor equipment although some clown vibrates away their lifestyle about the vibrogym thingy. I am nothing specific compared to the best but christ I try to I pay attention to the guidance from the masters that are more capable. Post that is great!

 68. browse post says:

  You’re so interesting! I don’t think I’ve read anything like this before. So nice to find another person with original thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with a little originality!

 69. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 70. I not to mention my guys appeared to be going through the nice techniques found on your web blog and then suddenly came up with an awful suspicion I never expressed respect to the web site owner for them. These guys were totally passionate to study them and now have really been taking pleasure in those things. Thanks for indeed being so thoughtful and then for picking certain perfect things most people are really desperate to discover. My very own honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 71. Someone necessarily assist to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to make this actual post incredible. Great process!

 72. cool rooms says:

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific site.

 73. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 74. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 75. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!

 76. Yasmine Teo says:

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 77. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 78. itt tech says:

  As I web site possessor I believe the content matter here is rattling wonderful , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

 79. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 80. Magnificent website. A lot of useful info here. I¡¦m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you to your sweat!

 81. patio design says:

  I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 82. health food says:

  Awsome info and right to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thank you :)

 83. You are a very intelligent individual!

 84. What i don’t understood is if truth be told how you are not actually a lot more neatly-preferred than you may be right now. You are so intelligent. You already know thus considerably on the subject of this matter, made me personally consider it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it is something to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 85. Hello.This article was extremely fascinating, especially since I was looking for thoughts on this subject last Tuesday.

 86. Terrific work! That is the type of information that are meant to be shared across the web. Shame on Google for now not positioning this put up higher! Come on over and consult with my web site . Thank you =)

 87. I do consider all the ideas you have presented for your post. They’re very convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for beginners. May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 88. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how could we communicate?

 89. I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 90. I want to get across my affection for your kindness in support of those people that need help on this one issue. Your special dedication to getting the solution all through had been definitely important and have all the time made some individuals much like me to get to their objectives. Your own helpful facts means this much to me and substantially more to my office workers. Regards; from everyone of us.

 91. I am just commenting to let you know what a impressive discovery my wife’s girl obtained viewing your web page. She learned a good number of things, most notably what it is like to have an excellent giving nature to make other folks just know certain complicated subject areas. You undoubtedly did more than our desires. Thank you for displaying these warm and helpful, trusted, explanatory and as well as fun tips on that topic to Lizeth.

 92. Rosy Ronnie says:

  I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 93. Wonderful paintings! That is the type of info that should be shared across the web. Disgrace on Google for not positioning this submit higher! Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 94. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 95. You made some good points there. I did a search on the subject and found most persons will consent with your blog.

 96. Thank you a lot for giving everyone an exceptionally breathtaking opportunity to read critical reviews from this web site. It can be so sweet plus packed with fun for me personally and my office mates to visit the blog minimum thrice every week to see the new issues you have. And indeed, I’m just usually pleased with the effective techniques served by you. Some 4 ideas on this page are easily the best I have had.

 97. Rubin Blasz says:

  My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 98. As a Newbie, I am permanently browsing online for articles that can help me. Thank you

 99. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 100. Hello.This article was extremely fascinating, particularly because I was searching for thoughts on this matter last Thursday.

 101. Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 102. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re incredible! Thanks!

 103. Margot Kualii says:

  I like the helpful information you provide in your articles. I

 104. Well I sincerely liked reading it. This subject procured by you is very useful for good planning.

 105. I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 106. I cling on to listening to the news lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 107. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 108. sklepy says:

  » Blog Archive » DSC00048 emphatically paramount approximating you say!

 109. Great blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 110. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily marvellous opportunity to read in detail from here. It is usually very fantastic plus full of a great time for me and my office peers to visit your website no less than three times in a week to read the latest secrets you will have. Of course, we are usually satisfied with all the terrific solutions served by you. Certain 1 areas in this post are basically the very best I’ve had.

 111. Lan Ajoku says:

  Hello There. I ran across your blog- the application of msn. Which is an extremely well written article. I’ll make certain to bookmark it and keep coming back to learn more while using useful information. Thanks on your post. I

 112. I enjoy you because of your own labor on this web page. Betty enjoys going through internet research and it’s easy to see why. My spouse and i notice all regarding the lively manner you produce priceless guides on the web site and in addition increase response from website visitors on this subject so our own princess is without a doubt studying a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You have been conducting a splendid job.

 113. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 114. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 115. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!

 116. travel clubs says:

  Great write-up, I am normal visitor of one¡¦s web site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 117. I’m still learning from you, but I’m trying to achieve my goals. I definitely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the tips coming. I liked it!

 118. I wanted to compose you one bit of observation just to say thanks a lot the moment again just for the wonderful information you have provided in this case. This is certainly strangely open-handed with you to provide freely just what some people could possibly have made available as an e book in order to make some bucks for their own end, most notably now that you could have tried it if you ever considered necessary. Those solutions as well served like the good way to understand that someone else have the identical passion really like my personal own to realize great deal more in terms of this issue. I’m certain there are thousands of more fun occasions in the future for many who look over your site.

 119. Ronda Humpal says:

  I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 120. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 121. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 122. check that says:

  I just want to say I am just very new to blogging and site-building and really savored this web page. Most likely I’m planning to bookmark your website . You certainly come with excellent posts. Thank you for revealing your website.

 123. Hey there, You have done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

 124. I’m still ptorss learning from you, as I’m trying to achieve my goals. I absolutely liked reading everything that is posted on your blog.Keep the information coming. I loved it!

 125. Brant Wrich says:

  Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 126. I wish to voice my respect for your generosity in support of those individuals that have the need for guidance on the question. Your very own commitment to getting the solution all-around had been exceptionally functional and has surely permitted associates like me to arrive at their endeavors. This valuable guidelines implies a lot to me and further more to my office workers. Regards; from all of us.

 127. Good website! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 128. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is really a tremendous site.

 129. I do accept as true with all the ideas you’ve offered to your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 130. I simply want to tell you that I am just very new to blogging and absolutely enjoyed your blog. Almost certainly I’m want to bookmark your blog . You surely come with beneficial stories. Bless you for sharing your website.

 131. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you helped me.

 132. Great blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 133. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 134. I simply want to mention I am beginner to blogging and actually savored this web site. Most likely I’m planning to bookmark your blog post . You surely come with incredible articles. Thank you for revealing your website.

 135. Simply want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 136. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 137. Dung Loftis says:

  It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 138. nutrients says:

  Thanks , I have recently been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the best I’ve came upon till now. However, what in regards to the bottom line? Are you positive in regards to the supply?

 139. I wanted to write a quick comment so as to thank you for these stunning points you are writing on this website. My time intensive internet look up has at the end been compensated with incredibly good insight to write about with my company. I would say that many of us visitors actually are truly lucky to be in a very good network with many outstanding individuals with good techniques. I feel truly blessed to have come across your entire website and look forward to some more exciting minutes reading here. Thank you once more for a lot of things.

 140. Continued says:

  Just want to state I’m happy that i came on your internet page.|
  Continued http://www.blogigo.com/wateryappendix384/http-mitersawreviewsguy.com/6/

 141. juice diet says:

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific site.

 142. I simply want to tell you that I’m very new to blogging and site-building and honestly liked you’re blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog post . You certainly have outstanding articles. Thanks for sharing your web page.

 143. You really make it appear really easy together with your presentation but I in finding this matter to be really something which I think I’d by no means understand. It kind of feels too complex and extremely vast for me. I’m having a look ahead for your subsequent put up, I will try to get the grasp of it!

 144. recipies says:

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 145. Thanks a lot for providing individuals with an extremely brilliant possiblity to read critical reviews from this web site. It really is so awesome and as well , jam-packed with a lot of fun for me personally and my office colleagues to visit your website a minimum of thrice per week to read the fresh guidance you have. And definitely, I’m just at all times fascinated considering the fabulous points served by you. Certain 3 facts in this posting are basically the very best we’ve had.

 146. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I will certainly be back.

 147. I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this info So i am satisfied to convey that I’ve a very good uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot indubitably will make sure to do not put out of your mind this web site and give it a look on a continuing basis.

 148. my latest blog post says:

  Superb web site you have got right here.|
  my latest blog post http://social.xfire.com/blog/determinedmatri12/8688691

 149. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 150. I have been reading out many of your stories and i must say pretty clever stuff. I will surely bookmark your blog.

 151. I must show appreciation to the writer just for rescuing me from this type of crisis. Right after surfing around throughout the world-wide-web and getting advice which are not beneficial, I was thinking my life was done. Living devoid of the approaches to the issues you have fixed by way of the review is a serious case, and those that would have in a wrong way damaged my entire career if I had not come across the blog. Your personal understanding and kindness in touching everything was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a solution like this. I can also now look ahead to my future. Thank you so much for the impressive and sensible guide. I will not hesitate to suggest your web blog to anyone who should have tips on this subject matter.

 152. realtors says:

  whoah this weblog is excellent i like reading your articles. Stay up the great paintings! You understand, a lot of individuals are searching around for this information, you could aid them greatly.

 153. Thank you, I have recently been looking for information about this topic for ages and yours is the greatest I have came upon till now. However, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the source?

 154. dolf de roos says:

  I am continually looking online for articles that can benefit me. Thx!

 155. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 156. Kenny Hoefle says:

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 157. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 158. I gotta favorite this web site it appears quite effective really valuable

 159. kids health says:

  I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 160. You will discover incredibly plenty of information this way to take into consideration. This can be a great examine talk about. I provde the thoughts above as common inspiration but clearly you will find questions for instance 1 you raise up the location that probably the most essential aspect shall be functioning in sincere really great faith. I don?t know if suggestions have emerged about factors just like that, but Just about undoubtedly that your job is obviously recognized as a affordable game. Both youngsters really feel the effect of a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 161. Ellis Duke says:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 162. I¡¦m no longer certain where you are getting your info, however good topic. I must spend a while studying much more or working out more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 163. Thanks for the marvelous posting ptiodsst! I certainly enjoyed reading it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice weekend!

 164. ogrodzenia says:

  Glorious blog! Accomplish you’ve any ideas and hints for aspiring writers? I’m planning to begin my own site before long nevertheless I am slightly misplaced resting on the lot. Would you propose preparatory with a emancipated platform like WordPress or get for a paid possibility? There are such a lot of choices out near that I’m completely overwhelmed .. Several suggestions? Admire it!

 165. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

 166. Anonymous says:

  Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

  http://kwatery-wisla.pl/kwatery-wisla/

 167. Spot on with this write-up, I really assume this fabulous webpage requires significantly a lot more consideration. I’ll apt to be once more to find out far more, many thanks for that info.

 168. Keep functioning ,splendid job!

 169. beds says:

  Wow, fantastic blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The full glance of your site is great, as well as the content!

 170. Well I sincerely enjoyed studying it. This article provided by you is very helpful for accurate planning.

 171. Leone Jaus says:

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 172. My wife and i got so joyful that Jordan managed to complete his homework with the precious recommendations he grabbed while using the blog. It’s not at all simplistic to simply be releasing secrets and techniques that some people might have been selling. We see we now have the blog owner to give thanks to for this. Most of the explanations you have made, the easy site navigation, the friendships you will aid to engender – it’s got mostly overwhelming, and it’s really making our son and us believe that this issue is awesome, and that is exceptionally important. Thanks for the whole lot!

 173. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 174. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 175. I could not resist commenting. Exceptionally well written!

 176. great factors altogether, you just won emblem reader. What would you suggest in regards for your publish that you merely produced some days ago? Any certain?

 177. I have read several excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to make the sort of magnificent informative website.

 178. Keep working ,impressive job!

 179. fitness bike says:

  Thanks for sharing excellent informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a great web-site.

 180. I¡¦ll right away clutch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 181. Great weblog right here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your associate link for your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 182. online wine says:

  I intended to send you this little bit of note in order to say thanks a lot as before for those unique strategies you have discussed on this website. This is so particularly open-handed of you to make easily all that many individuals would have sold for an ebook in making some bucks for their own end, most notably now that you could have done it if you ever wanted. These tricks likewise worked to provide a fantastic way to be certain that most people have similar desire just like my very own to see somewhat more pertaining to this condition. I’m certain there are many more enjoyable occasions in the future for many who go through your website.

 183. As a Newbie, I am always exploring online for articles that can benefit me. Thank you

 184. I will immediately seize your rss as I can not to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me understand so that I could subscribe. Thanks.

 185. Wow, amazing blog layout! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging glance easy. The total glance of your web site is excellent, as neatly as the content!

 186. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 187. I blog frequently and I seriously appreciate your information. Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

Сэтгэгдэл бичих