Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн ойлголтууд 1.1 Байгууллагын мэдээллийн хэрэщээ 1.2 НББ гэж юу вэ? Түүний зорилго 1.3 НББ-ийн мэдээллийн хэрэглэгчид 1.4 Бүртгэлийн мэдээллийн хязгаарлагдмал байдал 1.1 Нягтлан бодох бүртгэл гэж юу? Түүний зорилго Íÿããëàí áîäîõ á¿ðòãýë íü: • Õÿçãààðëàãäìàë íººöèéã ¿ð àøèãòàé çàðöóóëàõòàé õîëáîîòîé øèéäâýð ãàðãàõàä øààðäëàãàòàé, õýðýãöýýòýé ìýäýýëëýýð àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûã õàíãàõ ¿éë ÿâö • Ýäèéí çàñãèéí ¿éë ÿâöûã èëýðõèéëñýí îëîí òîîíû àæèë ã¿éëãýýã ¿íýëæ, àíãèëæ, íýãòãýí ä¿ãíýæ, […]