Хөрөнгө оруулалтын дансны аудит, хөрөнгө оруулалтын дансанд илэрч болох зөрчлүүд

Нийтэлсэн 07/03/2021 Таны мэдлэгт

Өөрт байгаа сул чөлөөтэй хөрөнгийг ашиг олох зорилгоор бусдад эзэмшүүлэхийг хөрөнгө оруулалт гэнэ.

            Хөрөнгө оруулалтын ангилал:

 • Өмчийн үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт
 • Өрийн үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалт

Аж ахуйн нэгж нь өмчийн үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтыг дараах зорилгоор эзэмшдэг.

– Зах зээлийн үнийн зөрүүнээс ашиг хүртэх- Арилжаалах зорилготой гэж үзнэ
– Ногдол ашгийн орлого олох
– Стратегийн зорилгоор /санхүүжигч компанийн хяналтын багцыг эзэмших/

Аж ахуйн нэгж нь хөрөнгө оруулалтаа бүртгэхдээ үнэт цаасыг эзэмшиж буй зорилго, санхүүжигчид эзлэх хувь оролцоо буюу санхүүжигчид нөлөөлөх нөлөөллөөс нь хамааруулж холбогдох стандартын дагуу бүртгэнэ

 1. Хөрөнгө оруулалтын аудитын зорилтууд
 • Хөрөнгө оруулалтын оршин байдал
 • Түнш нь хөрөнгө оруулалтын эзэн мөн эсэх
 • Хөрөнгө оруулалтын орлогыг хүлээн авсан ба зохих ёсоор бүртгэсэн эсэх
 • Хөрөнгө оруулалтын худалдан авалт ба борлуулалтыг бүртгэхдээ зөв тасалбар болгосон эсэх
 • Хөрөнгө оруулалтыг НББНХЗ зарчмуудыг дагуу тайлагнасан эсэх
 • НББНХЗ зарчмуудыг хөрөнгө оруулалтад тууштай хэрэглэсэн эсэх
 • Хөрөнгө оруулалт ба холбогдох дансуудыг санхүүгийн тайлангуудад зөв тайлагнасан эсэх
 1. Хөрөнгө оруулалтын аудитын горимууд
 • Гол худалдан авалтуудын өртөг болон борлуулалтын орлогыг баталгаажуулах
 • Тайлант жилийн ногдол ашиг болон хөрөнгө оруулалтын хүүгийн орлого зохистой эсэхийг тестлэх
 • Эд хариуцагчийг байлцуулан үнэт цаасыг шалгах
 • Тайлант жилийн үнэт цаасны багцад хийсэн шинжилгээг олж авах эсвэл бэлтгэх
 • Үнэт цаасыг буцаасан нотолгоо баримтыг олж авах
 • Гол чухал худалдан авалтуудын өртөг болон борлуулалтын орлогыг баталгаажуулах
 • Балансын өдрөөр хөрөнгө оруулалт нь материаллаг зүйлсийн зохих нэмэлт тодруулгын хамт зөв ангилагдсан эсэхийг тодорхойлох
 • Хөрөнгө оруулалтын арилжаанаас олсон ашгийг контракт нөт-тэй тулгаж баталгаажуулах
 • Хөрөнгө оруулалтыг тайлант хугацааны эцэст БҮЦ-ээр нь үнэлсэн эсэхийг шалгах

    3. Хөрөнгө оруулалтын данстай холбоотой гарч болох зөрчлүүд

 • Зөвшөөрөлгүйгээр хөрөнгө оруулалтыг хувийн зээлийнхээ барьцаалал болгон ашиглах
 • ТБҮЦаасыг зөвшөөрөлгүйгээр борлуулах
 • Данснаас хассан үнэт цаасыг дараа нь борлуулах ба орлогыг нуун дарагдуулах
 • Буцаах нөхцөлгүйгээр зарим эх үүсвэрээс үнэт цаасыг худалдан авах
 • Ноогдол ашиг, хүүгийн орлогыг хүлээн авахгүй, бүртгэхгүй байх ба буруугаар ашиглах
 • Хөрөнгө оруулалт ба холбогдох орлогыг буруугаар тайлагнах
 • Х ҮЦК-ийн санхүүгийн хөрөнгө-тодруулга

Сэтгэгдэл