Монгол улсын ерөнхий аудиторын дэргэдэх Аудитын иргэний танхимын гишүүдийн туршлага солилцох уулзалт, сургалт боллоо.

Нийтэлсэн 08/07/2018 2018, Мэдээ мэдээлэл

Монгол улсад иргэдийн оролцоотой аудитын тогтолцоог бий болгох чиглэлээр Монгол улсын ерөнхий аудиторын дэргэдэх Аудитын иргэний танхимын гишүүдийн туршлага солилцох уулзалт, сургалт, мэдээлэлд оролцлоо. 

Бизкон ХХК-ийн Захирал, Монгол дотоод аудиторуудын институт, Монголын удирдлагын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт, Монголын дотоод хяналтын институтийн Ерөнхийлөгч Л. Отгонбаяр /CPB, CAT, CPA, CIA, CMA, CICA, CGA, CCFO, CCEO of Mongolia/ Филипин улсад иргэдийн оролцоотой аудитыг санаачилж, хэрэгжүүлж, амжилтад хүргэсэн Вивиен Сюрте Кортезтэй хамт.

Сэтгэгдэл