Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Cпортын яамны нягтлан бодох бүртгэлийн удирдах ажилтнуудад дотоод аудит, хяналт, засаглалын талаар сургалт мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн 03/07/2018 Мэдээ мэдээлэл

Монголын дотоод аудиторуудын институт Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яамтай хамтран тус яамны нягтлан бодох бүртгэлийн удирдах ажилтнуудад дотоод аудит, хяналт, засаглалын талаар сургалт мэдээлэл хийлээ.

Сэтгэгдэл