Аудит заавал хийлгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт

Нийтэлсэн 03/07/2018 Таны мэдлэгт
  1. Гадаад дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгүүлсэн бүх төрлийн хувьцаат компани
  2. Гадаад дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргасан компани
  3. Банк, ББСБ, Даатгал, Даатгалын мэргэжлийн оролцогч, ХЗХ, Үнэт цаас, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, Зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх, Ашигт малтмал ашиглах, Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх, Аудит, Үнэт цаас үйлдвэрлэх, Эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах, Хөрөнгийн үнэлгээ, Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж байгууллага
  4. Нийт хөрөнгийн хэмжээ 0,5 тэрбум, эсвэл орлогын хэмжээ 1,5 тэрбум төгрөгөөс дээш бол аль нэг шалгуурыг хангасан тохиолдолд
  5. Төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээр өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгж байгуулага
  6. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан гаргадаг аж ахуй нэгж байгуулага
  7. Өөрчлөн байгуулагдаж байгаа болон татан буугдаж байгаа эсхүл, бүх хөрөнгөө дуудлага худалдаагаар худалдах гэж байгаа аж ахуй нэгж байгуулага
  8. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж байгуулага
  9. Сангууд
  10. Монгол улсын олон улсын гэрээнд санхүүгийн тайландаа заавал аудит хийлгэхээр заасан бусад аж ахуй нэгж байгуулага