Авлагын дансны аудит, авлагын дансны аудитад илэрч болох зөрчлүүд

Нийтэлсэн 21/02/2021 Таны мэдлэгт

Авлагын дансны аудит

Авлага нь материаллаг байх магадлалтай үед түүний аудит чухал үүрэгтэй байдаг. Авлагын дансны аудитад шинжилгээний горимууд болон нарийвчилсан тестүүдийг хослуулан ашиглана.

Авлагын дансны аудитын үед илэрч болох зөрчлүүд

•Авлага цуглуулалтыг дутуу бүртгэх
•Хуурамч баримтаар авлага цуглуулан бүртгэх
•Авлагын хөдөлгөөнтэй холбоотой баримтуудын хавсралтыг бүрдүүлэхгүй байх
•Авлагын дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтлөхгүй байх
•Борлуулалтын хөнгөлөлт буцаалтыг илүү илрэхийлэх
•Зээлийн борлуулалтанд хөнгөлөлтийн хугацааны дараа хөнгөлөлт тооцох
•Авлагыг хууль бусаар данснаас хасах
•Данснаас хасагдсан авлагын эргэн цуглуулалтыг бүртгэхгүй байх
•Давалгаалалт

Аудитын зорилтууд
•Авлага нь гуравдагч этгээдээс шаардах үйлчлүүлэгчийн хүчин төгөлдөрнэхэмжлэлийг илэрхийлэх эсэх
•Авлага нь цуглуулагдах эсэх
•Найдваргүй авлагын хасагдуулга байгаа эсэх
•Авлагын ажил гүйлгээг зөв тасалбар болгосон эсэх
•Авлагыг НББНХЗЗ-ын дагуу бүртгэсэн эсэх
•НББНХЗЗ-уудыг тууштай хэрэглэсэн эсэх
•Авлагын бичгийн хүүг хуримтлуулж, хойшлуулсан эсэх
•Санхүүгийн тайланд зөв тусгаж тодруулсан эсэх

Аудитын хэрэгжүүлэх горимууд
•Борлуулалтын нэхэмжлэлийг шалгах
•Борлуулалтын нэхэмжлэлийг борлуулалтын журналд хөөн шалгах
•Борлуулалтын нэхэмжлэлийг дансны авлагын туслах дэвтэрт хөөн шалгах
•Борлуулалтын журнал, мөнгөн орлогын журнал, туслах дэвтрийн дүнг ерөнхийдэвтэрт хөөн шалгах
•Дансны авлагын насжилтыг тогтоох
•Тулган баталгаажуулалт хийх
•Найдваргүй авлага, түүний хасагдуулгыг шинжлэх

Сэтгэгдэл